ತ್ರಿವರ್ಣಗಳು: ಬಿಳಿ

ಚಿತ್ರ ತ್ರಿವರ್ಣಗಳು: ಬಿಳಿ (ಥ್ರೀ ಕಲರ್ಸ್: ವೈಟ್)

ಪ್ರೆ೦ಚ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಯ ಮೂರ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅ೦ಶ ಸಮಾನತೆ ಮೇಲೆ ಬಿ೦ಬಿತವಾದ ಚಿತ್ರ. ತ್ರಿವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ್ದು. ತನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯಿ೦ದ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ದುಡ್ಡು, ಮನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಕೊ೦ಡ ಮೇಲೆ, ಕಥಾನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವುದು ಚಿತ್ರಕಥೆ.

ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡಗಳು, ಮ೦ಜು ಆವರಿಸಿ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕ೦ಗೊಳಿಸುವ ಧರಿತ್ರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತೊಫ್ ಕಿಸ್ಲೊವ್ಸ್ಕಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ.

Advertisements